VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
obchodnej spoločnosti DaT – Design and technology s.r.o., Bardejovská 2305, 089 01  Svidník, Zápis v ORSR Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34649/P

 Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a klientom, pokiaľ zmluva neupravuje
inak.
Právne vzťahy spoločnosti a podnikateľa sú upravené zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Právne vzťahy spoločnosti a nepodnikateľa sa spravujú Občianskym zákonníkom a zákonom č. 102/2014 Z.z. o
ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I. Zmluvný vzťah
Zmluvou na účely týchto VOP sa rozumie záväzkový právny vzťah, ktorý vzniká zadaním objednávky klienta a prijatím tejto
objednávky spoločnosťou.
Zmluvou teda je aj zmluva medzi predávajúcim a klientom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedkov
diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti týchto zmluvných strán, najmä využitím webového sídla,
elektronickej pošty, telefónu alebo faxu.
Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP, a že súhlasí s ich obsahom, v znení účinnom
v momente odoslania objednávky.
Prijatie objednávky ako návrhu na uzavretie zmluvy spoločnosť potvrdí informatívnym emailom, v prílohe ktorého budú
zaslané aj VOP. Prijatie objednávky musí obsahovať parametre tovaru/služby objednaného klientom.
Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť prijatie objednávky v prípade jej neurčitosti a/alebo nedostatočne prejavenej vôle
a/alebo absencie vážnosti prejavenej vôli v objednávke.
Vznikom zmluvy vzniká záväzok spoločnosti dodať tovar a/alebo službu (ďalej aj spoločne „tovar“) a záväzok klienta na
úhradu kúpnej ceny.
Zadanie objednávky znamená jej odoslanie klientom /e-mailom, cez webový portál spoločnosti, objednávka v kamennej
prevádzke spoločnosti/.
označenie spoločnosti
DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,
IČO: 50903 632
DIČ: 2120519720
IČ DPH: SK2120519720
Tel.: 0917 260 562
E-mail: info@datshop.sk

  • Zápis v ORSRObchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 34649/P

II. Cena
Všetky ceny sú zmluvné ceny. Cena je cenou bez dane z pridanej hodnoty a ďalších poplatkov. Cenou je cena, ktorá bola
aktuálna v momente zaslania objednávky.
III. Platobné podmienky
Spoločnosť ponúka nasledovné možnosti úhrady klientom:
1. Úhrada zálohovej faktúry v hodnote celej sumy pri objednávkach nad 100 eur bez dph,
DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,
§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka 1
§ 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka 2
2. Úhrada zálohovej faktúry v hodnote 50% z celkovej sumy pri objednávkach nad 100 eur bez dph, doplatok zostávajúcich
50% pri odovzdaní zákazky. V prípade nových zákazníkov platí pravidlo, že prvé 3 objednávky sú splatné v zmysle bodu 1
alebo 2.
3. Úhrada v hotovosti

3, na adrese sídla spoločnosti, DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,
4. Platba na dobierku, v prípade objednávok do výšky 50 eur s dph, zasielame všetok tovar automaticky na dobierku.
5. Platba online platobnou kartou
6. Úhrada na faktúru, stáli zákazníci (4-tá a každá ďalšia objednávka uhradená riadne a včas v lehote splatnosti),
štandartná doba splatnosti je 14 dní.
7. V prípade zhoršenia platobnej disciplíny stálych zákazníkov, t.z. neskoré alebo neúplné úhrady faktúr, si predávajúci
vyhradzuje právo na úhradu ďalších objednávok v hotovosti alebo formou zálohovej faktúry.
Tovar je vlastníctvom spoločnosti do momentu úhrady jeho ceny riadne a včas.
IV. Termín a miesto plnenia
Termín a miesto plnenia dohodnú predávajúci a kupujúci vždy ad hoc, teda konkrétne pre každú objednávku. Spoločnosť
môže zaslať tovar použitím poštových, prepravných alebo zasielateľských služieb. Klient berie na vedomie, že termín dodania
v tomto prípade závisí od podmienok ním zvolenej služby.
Klient sa stane vlastníkom tovaru /diela alebo služby/ až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je povinný zaslať
s tovarom aj doklady, ktoré sa k veci vzťahujú.
Pri zaslaní tovaru je predávajúci povinný tovar zabaliť podľa bežných zvyklostí.
Klient vyjadruje predávajúcemu potvrdením objednávky súhlas pre vyhotovenie fotografií z produktov ktoré si u
predávajúceho objednal. Predávajúci je oprávnený použiť ďalej tieto fotografie výlučne za účelom vlastných marketinkových
aktivít. (web, letáky, brožúry, facebook a iné…)
V. Náležitosť objednávky
Presná identifikácia klienta/podnikateľa – obchodné meno, adresa, IČO, IČ DPH, označenie osoby vybavujúcej objednávku,
telefónne číslo, e-mail.
Presná identifikácia klienta/nepodnikateľa – meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mail
Presný popis objednávky – upresnenie: názov, veľkosť, počet, použitý materiál, adresa dodania, prípadne grafické alebo
výkresové prílohy, spolu s cenou tovaru a/alebo služby.
Požadovaný čas dodania.
Klient tovar alebo službu objednáva prostredníctvom elektronického obchodu www.datshop.sk, www.datreklama.sk ,
e-mailom na adresu info@datshop.sk alebo telefonicky 0917260 562
VI. Zmena/odstúpenie od zmluvy
Nepodnikateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy, pričom môže pri uplatnení tohto práva použiť formulár na
odstúpenie od zmluvy, ktorý je súčasťou VOP.
Nepodnikateľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru a/alebo uzavretia
zmluvy. Lehota uplynie dňom, ktorý nastane neskôr.
Podnikateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pri porušení zmluvy zo strany spoločnosti.
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy klient informuje o jeho rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným
písomným vyhlásením (listom zaslaným poštou a/alebo e-mailom) na adresu spoločnosti. Na tento účel môže použiť vzorový
formulár na odstúpenie od zmluvy.
Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je odoslané pred
tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
Po odstúpení od zmluvy spoločnosť vráti klientovi všetky platby, ktoré boli uhradené v súvislosti so zmluvným vzťahom,
najmä kúpnu cenu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si klient zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný
spôsob doručenia. Platby budú vrátené najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich
úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký klient zvolil pri jeho platbe(ách).
pri zachovaní limitu podľa zákona č. 394/2012 Z.z. o obmedzení pladieb v hotovosi 3
DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník, IČO: 50903 632
Platba za tovar Vám bude vrátená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení
dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť /podľa toho, čo nastane skôr/.
Ak klient odstúpi od zmluvy, znáša náklady na vrátenie tovaru.
Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je
a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s jeho výslovným súhlasom a tento vyhlásil, že bol riadne poučený o tom,
že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému
poskytnutiu služby,
b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre
jedného klienta,
c) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických
dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
VII. Reklamácia a záruka
Zodpovednosť za vady tovaru sa v prípade právneho vzťahu s podnikateľom riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného
zákonníka.
Predávajúci vybavuje spotrebiteľské reklamácie vo vzťahu s nepodnikateľom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej
republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z.z. v platnom znení, Občianskym zákonníkom SR a platnými právnymi predpismi.
Pri všetkých tovaroch/službách je záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy SR alebo osobitná povaha tovaru /služby
neustanovujú kratšiu dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Na osobitnú povahu tovaru /
služby/ predávajúci upozorní kupujúceho v potvrdení objednávky.
Záruka sa nevzťahuje na vady a poškodenia vzniknuté v súvislosti s bežným opotrebením, konaním kupujúceho alebo tretej
osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmernou záťažou, mechanickým
poškodením alebo opotrebovaním, použitím tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním
pravidiel používania, údržby alebo skladovania, pri živelných katastrofách, neodbornou alebo nesprávnou montážou či
inštaláciou alebo uskladnením.
Klient je povinný skontrolovať si grafický náhľad odoslaný predávajúcim pred samotným potvrdením objednávky.
Potvrdením objednávky vyjadruje súhlas so zaslaným grafickým náhľadom a nesie zodpovednosť za spôsobenú škodu v
prípade že po vyhotovení objednávky bude mať klient výhrady k grafickému spracovaniu či gramatickej úprave.
Predávajúci si vyhradzuje právo neposkytnúť záruku na potlač, popísanie prípadne iné spôsoby označenia (ďalej len
“potlač”) reklamných predmetov a materiálov (ďalej len “materiál”) za predpokladu, že kupujúci dodá vlastný materiál o čom
ho ústne informuje pri prevzatí objednávky. Hlavným dôvodom neposkytnutia záruky na životnosť potlače prípadné
znehodnotenie popisovaného materiálu za predpokladu spracovania dodaného materiálu kupujúcim je skutočnosť že k tomu
aby predávajúci bol schopný dodať kupujúcemu materiál v požadovanej kvalite je nevyhnutné dodať vždy 1ks akéhokoľvek
materiálu navyše za účelom vyhotovenia tlačových alebo iných skúšok (ďalej len “skúška”), pri ktorých má predávajúci
priestor pre výber najvhodnejšej technológie a jej nastavení pre každý typ dodaného materiálu.
V prípade, že kupujúci dodá k potlači iba 1ks materiálu preberá zodpovednosť z predávajúceho na svoju osobu za
prípadené poškodenie alebo úplné znehodnotenie tovaru z dôvodu, že predávajúci nemal možnosť vykonania skúšky.
Za týchto okolností predávajúci neposkytne kupujúcemu žiadne finančné plnenie v dôsledku vzniku prípadnej škody
či úplného znehodnotenia dodaného tovaru.
Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne predložením tovaru alebo odoslaním tovaru predávajúcemu.
Kupujúci je povinný uviesť vady tovaru.
Spoločnosť pri vybavovaní reklamácie postupuje v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou, najmä zákonom č. 250/2007
Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskym zákonníkom, pokiaľ ide o nepodnikateľa, a Obchodným zákonníkom, ak ide
o zmluvný vzťah s podnikateľom.
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je
povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak
sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu
tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla
riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,
prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po
oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú
zľavu z ceny veci.
Predávajúci vydá klientovi potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená a čo je jej obsahom, bez zbytočného odkladu po
prijatí reklamácie.
Predávajúci po vybavení veci oboznámi klienta so spôsobom vybavenia reklamácie, vrátane eventuálneho zamietnutia
reklamácie.
Klient má právo na úhradu nevyhnutných nákladov vzniknutých s uplatnením zodpovednosti za vady výrobku alebo služby.
Ak si kupujúci neprevezme vec ani do 30 dní po vybavení reklamácie alebo do 30 dní od dňa opakovaného doručovania
tovaru kupujúcemu alebo si ho neprevezme v rovnakej lehote od odoslania výzvy predávajúceho po ukončení reklamačného
konania na kontaktnú adresu poskytnutú kupujúcim, predávajúci je v súlade s právnymi predpismi oprávnený požadovať od
kupujúceho plnenie vo výške 1,00 € za každý deň uskladnenia.
VIII. Ochrana údajov a cookies
Prevádzkovateľ internetového obchodu DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník, spracúva a
uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.Všetky údaje našich klientov sú zabezpečené proti zneužitiu, nakoľko sú uchovávané
na serveroch vyhradených iba pre spoločnosť DaT – Design and Technology s.r.o.
Servery nie sú pripojené do verejnej internetovej siete,
takže nemôže dôjsť k ich neoprávnenému získaniu Vašich osobných údajov treťou stranou.Vaše osobné údaje spracúvame
za účelom vybavenia Vašej objednávky, právnym základom je zmluva resp. predzmluvné vzťahy a teda nepotrebujeme Váš
osobitný súhlas. V prípade, ak nám udelíte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov za iným účelom ako je dodanie
tovaru alebo služby na základe Vašej objednávky, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.
Vaše osobné údaje, ktoré uvediete pri nákupe považujeme za úplne dôverné a v nutnom prípade budú poskytnuté tretím
stranám, ktoré zabezpečuju prepravu tovaru t.j. Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9 975 99 Banská Bystrica, Direct
Parcel Distribution SK s.r.o. Technická 7 821 04 Bratislava a osobe zodpovej za vedenie účtovníctva, vrátane plnenia našich zákonných povinností voči štátnym orgánom (napr.
daňový úrad, orgány činné v trestnom konaní a pod.). Vaše osobné údaje nepoužívame na profilovanie ani automatické
rozhodovanie. V prípade poskytnutia Vašich osobných údajov tretej strane, je pre nás dôležité overiť si a mať garantované,
že s Vašimi osobnými údajmi bude nakladaná v súlade so zákonom a v rozsahu a spôsobom, ktorý Vám garantujeme my
sami. Osobné údaje budú použité len pre nevyhnutné úkony spojené s vybavením objednávky, prípadne na priamy
marketing.
Máte právo kedykoľvek požiadať o poskytnutie informácie o tom, aké Vaše osobné údaje spracúvame, a my Vám v lehote
maximálne 30 dní odo dňa doručenia Vašej žiadosti odpovieme. Svoje žiadosti môžete zasielať na adresu: info@datshop.sk
Máte právo kedykoľvek nás požiadať o zmenu Vašich osobných údajov, o opravu v prípade ak osobné údaje vedieme
nesprávne. Opravu a/alebo zmenu Vašich osobných údajov uskutočníme bezodkladne.
Osobné údaje budú uchovávané po dobu maximálne 10 rokov, v súlade so zákonom o účtovníctve, daňovými zákonmi a
pod. Následne budú zlikvidované. V prípade zaslanej cenovej ponuky, ktorú sme nerealizovali, alebo akýchkoľvek iných
osobných údajov získaných na základe Vašich otázok, ak sme nakoniec žiadnu službu alebo tovar pre Vás neposkytovali,
tieto budú vymazané do konca roka, v ktorom boli nami spracované.
V prípade, ak nesúhlasíte s našim stanoviskom ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov na základe Vašej požiadavky,
alebo máte pocit, že Vaše osobné údaje nie sú spracovávané zákonným spôsobom môžete sa so svojím podnetom obrátiť aj
na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava alebo na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk
DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,
Uprednostníme, ak sa vždy najskôr obrátite na nás na adrese sídla našej spoločnosti ( uvedenej v úvode ) alebo na
e-mail:info@datshop.sk a sme presvedčení, že akýkoľvek podnet bude vybavený na základe nášho skúmania s ohľadom na
garantovanie Vašich práv na ochranu súkromia a osobných údajov. S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej
lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových
lokalít.
Čo sú súbory cookie?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej
prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách
(ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality
alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.
Ako používame súbory cookie?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení.
Ako kontrolovať súbory cookie ?
Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.
Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im
znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality
manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.
Ako odmietnuť používanie súborov cookie ?
Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory
cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení. Na našich webových stránkach alebo súvisiacich subdoménach môžu
byť používané technické súbory cookie alebo súbory cookie tretích strán. Ale v každom prípade ich môžete spravovať, t.j.
môžete požiadať o všeobecné zakázanie alebo vymazanie súborov cookie vykonaním zmeny v nastaveniach Vášho webového
prehliadača. Takýto zákaz však môže spomaliť alebo zablokovať niektoré časti tejto stránky. Nastavenia súvisiace so správou
alebo zakázaním súborov cookie sa môžu zmeniť v závislosti od používaného internetového prehliadača. Pokiaľ chcete
získať viac informácií o spôsoboch, akými tieto činnosti môžete vykonať, potom vám odporúčame, aby ste si prečítali
návod k Vášmu konkrétnemu zariadeniu alebo časť „Pomoc“, ktorá sa týka Vášho konkrétneho webového prehliadača.Súbory
cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať prípadne môžete navštíviť webovú stránku
www.AllAboutCookies.org.
Nižšie uvádzame odkazy, pomocou ktorých môžete spravovať alebo blokovať súbory cookie v rámci najbežnejšie
používaných webových prehliadačov:
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/sk-sk/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage- cookiesGoogle
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sk/kb/povolenie-zakazanie-cookies
Opera: http://help.opera.com/opera/Windows/2393/sk/controlPages.html#manageCookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=cs_CZ
Pamätajte, že ak odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky,
ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia
môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať
prostredníctvom zverejenených kontaktov.
Vo Svidníku dňa 27.12.2023
S úctou Ing. Jozef Mikčo- konateľ
DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,
VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
adresa a názov spoločnosti
Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*.
Dátum objednania:
………………………………………..
Číslo objednávky: ………………………………………..
Číslo dokladu: ………………………………………..
……………………………. ……………………………. …………………………….
dátum a miesto meno a priezvisko podpis
ADaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,
VZOROVÝ REKLAMAČNÝ FORMULÁR
adresa a názov spoločnosti
Touto cestou oznamujem/oznamujeme, že reklamujem/reklamujeme nasledovný tovar alebo službu.
Dátum objednania:
………………………………………..
Číslo dokladu: ………………………………………..
Popis závady / dôvod reklamácie /:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………. ……………………………. …………………………….
dátum a miesto meno a priezvisko podpis
DaT – Design and Technology s.r.o.
Bardejovská 2305, 089 01  Svidník,

Shop
0 Wishlist
0 items Cart
My account